Värdegrund

Förskolan Slangbellan står för samhörighet och gemenskap mellan barn, föräldrar och pedagoger. ”Slangbellan-andan” är en livslång känsla som barnen får med sig från sin tid på vår förskola.

thumbnail_IMG_6651

Arbetet med värdegrunden är enligt pedagogerna på Slangbellan det viktigaste arbete vi har. Värdegrundsarbete handlar om att lära sig vara en bra kompis, ta hand om varandra, ta ansvar, respektera varandra, lyssna och bli lyssnad på. Arbetet med värdegrunden genomsyrar hela verksamheten eftersom vi på Slangbellan är övertygade om att det är den bästa grunden till allt annat lärande. Vi anser att socialt samspel och samverkan med andra människor är den allra viktigaste kunskapen barnen behöver ha med sig från förskolan. Trygga, glada barn lär sig bäst hur de kan erövra nya kunskaper!

Värdegrunden är även en en viktig del i förskolans styrdokument. För att tydliggöra hur vi arbetar med värdegrunden på Förskolan Slangbellan har vi valt att beskriva det mer ingående nedan.

Vi arbetar med värdegrunden genom att prata med barnen om respekt för varandra t.ex. att barnen har rätt att säga vad de tycker, rätt att säga nej, bestämma över sin egen kropp, uppmuntra dem att lyssna på varandra. Vi uppmuntrar barnen att våga ge uttryck för sina åsikter inför varandra och respektera att barnen kan tycka olika.

För att barnen ska få ökad förståelse för vad demokrati kan vara använder vi oss ofta av omröstningar när vi ska fatta gemensamma beslut. Det här arbetet har lett till att barnen respekterar demokratiskt fattade beslut och att ordet ”demokrati” har fått en innebörd. Vi uppmuntrar även barnen att argumentera för sin sak och diskutera sig fram till bra lösningar på olika dilemman.

Vi som arbetar på Slangbellan är noga med att förmedla ett demokratiskt förhållningssätt genom att vi visar barnen och varandra respekt, för att vi tror att vårt förhållningssätt ”smittar av sig” på barnen.

Barnen på Slangbellan uppmuntras att pröva sina vingar och försöka utan krav på att lyckas. Vi försöker i så stor utsträckning som det är möjligt att ta till vara på barnens idéer och förverkliga dem.

Nedan ser ni figurerna ”Kanin och Igelkott” som brukar be barnen om hjälp med olika kompisrelaterade dilemman.

Vid konfliktsituationer barn emellan använder vi oss av positiv konflikthantering och ger barnen stöd så att de nästa gång kan handla annorlunda. Med positiv konflikthantering menar vi att alla barn kan gå ur en konflikt och känna sig hörda och respekterade. Vi hjälper barnen att lyssna på varandra, förstå varandras ståndpunkter och göra förlåt när det behövs. Vi pedagoger lyfter etiska dilemman som uppkommer mellan barnen och diskuterar ofta olika händelser tillsammans med dem.

Barnen på Slangbellan får ta del av olika filmer och böcker som handlar om olika etiska dilemman som kan uppstå i barnens vardag och diskutera detta tillsammans med pedagogerna. Nedan: ”Tio små kompisböcker” som vi ofta läser tillsammans och reflekterar kring.

Kompisböcker

Slangbellan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som ska motverka att någon blir kränkt eller diskriminerad på förskolan. Pedagogerna följer upp denna plan regelbundet och arbetet med det genomsyrar hela verksamheten.

Att alla människor är lika mycket värda är någonting som vi pratar mycket med barnen om på förskolan. Vi för ständiga diskussioner om att pojkar och flickor kan göra samma saker och att alla är lika viktiga. Barnen känner ansvar för att alla barnen på förskolan har någon att leka med och att ingen känner sig utanför. Barnen har också kommit på gemensamma regler för hur de ska vara bra kompisar.

De äldre barnen (Regnbågen) på Slangbellan tar ofta ansvar och hjälper de yngre barnen (Solstrålen) på förskolan t.ex. genom att bry sig om när någon är ledsen, hjälper till vid på- och avklädningssituationer eller vid gemensamma utflykter.

Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar och hjälpa till på förskolan. Barnen tar ansvar för att hänga upp sina egna kläder, duka undan efter måltider, plocka upp efter lek men även med att t.ex. ösa undan vatten under gungorna, hjälpa till på gården med att sköta växter och se till att alla grindar är stängda så ingen av de yngre barnen kan gå upp för trappen.

Vi diskuterar ofta tillsammans med barnen om att vi har olika behov och att vi är olika. Vissa barn behöver få mat fort när vi sätter oss vid bordet, vissa behöver extra hjälp av pedagoger vid påklädning, vi är alla rädda för någonting bara olika saker och att vi är olika bra på att leka – därför är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra och det tycker vi att barnen gör i stor utsträckning.

Värdegrundsarbetet lyfts fram som väldigt viktigt i Läroplan för förskolan (Lpfö 18), som är vårt främsta styrdokument. Nedanstående är citat från läroplanen:

Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Alla som verkar i förskolan ska samtidigt hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från sådant som strider mot dessa värden. Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen.

Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.